Vše o nákupu

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové stránce www.sokit.cz („Webová stránka“), který provozuje fyzická osoba – podnikatel („Prodávající“):

Jméno: Mgr. et Mgr. Andrea Okáčová

IČO: 08470715

Kontaktní údaje:

Tel: +420 724 585 736

Email: info@sokit.cz

Adresa sídla: U hranic 3419/12, 100 00, Praha 10 - Strašnice

 

 1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) jsou vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a osoby, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu („Kupující“) prostřednictvím Webové stránky („Kupní smlouva“).

1.2.  Ustanovení těchto Podmínek se vztahují vždy na Kupní smlouvu uzavřenou jak se spotřebitelem, tak i s podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, není-li dále výslovně stanoveno, že se příslušné ustanovení vztahuje pouze na spotřebitele.

1.3.  Tyto Podmínky spolu se Zásadami ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a Kupující podáním objednávky přes Webové stránky potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.4.  Smluvní strany si mohou sjednat ustanovení odchylná od těchto Podmínek v Kupní smlouvě. Taková ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

1.5.  Prodávající je oprávněn znění těchto Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Upravené znění je účinné vždy od data uvedeného v příslušném znění Podmínek, nejdříve však uveřejněním na Webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

1.6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 1.     ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1.  Na základě registrace provedené na Webové stránce má Kupující možnost zřídit si svůj zákaznický účet („Zákaznický účet“). Ze svého Zákaznického účtu může Kupující provádět objednávky zboží. Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace přímo z Webových stránek.

2.2.  Při zřizování Zákaznického účtu je Kupující povinen vždy uvádět správně a pravdivě všechny údaje a v případě jakékoliv změny je povinen údaje v Zákaznickém účtu neprodleně aktualizovat. Všechny údaje uvedené v Zákaznickém účtu jsou Prodávajícím považovány za správné. Před dokončením zřízení Zákaznického účtu je Kupující povinen seznámit se s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, což musí potvrdit zaškrtnutím příslušného pole.

2.3.  Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které bude při zřízení Zákaznického účtu automaticky vygenerováno, přičemž Kupující má možnost heslo kdykoliv své heslo změnit v nastavení Zákaznického účtu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu a není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv porušení této povinnosti.

2.4.  Zákaznický účet se zřizuje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn zrušit Zákaznický účet kdykoliv bez uvedení důvodu prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách. Prodávající potvrdí obdržení e-mailu se žádostí o zrušení Zákaznického účtu a zruší jej do 5 pracovních dní od odeslání potvrzovacího emailu.

2.5.  V případě, že Kupující poruší jakoukoliv svoji povinnost z jakékoli Kupní smlouvy nebo těchto Podmínek, je Prodávající oprávněn učinit technická i jiná opatření, v jejichž důsledku nebude Kupujícímu umožněno objednat další zboží z Webových stránek a uzavírat další Kupní smlouvy. Pokud Kupující své porušení nenapraví do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy k nápravě Prodávajícím prostřednictvím e-mailu, může Prodávající Zákaznický účet zrušit.

2.6.  Prodávající je dále oprávněn zrušit Zákaznický účet v případě, kdy Kupující svůj Zákaznický účet déle než 12 měsíců nevyužívá, tj. pokud za posledních 12 měsíců neučinil prostřednictvím Zákaznického účtu žádný nákup zboží na Webových stránkách. O zrušení Zákaznického účtu je Prodávající povinen Kupujícího emailem informovat.

2.7.  Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru Prodávajícího nebo třetích osob.

 1.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná na Webových stránkách je informativního charakteru.

3.2.  Zobrazení zboží na Webové stránce není nabídkou na uzavření smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně takového zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se na zboží umístěné Prodávajícím na Webové stránce nepoužije.

3.3.  Kupující provádí Objednávku zboží z Webových stránek některým z těchto způsobů:

(i)     prostřednictvím svého Zákaznického účtu, pokud si tento zřídil;

(ii)    vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

(i)     objednávaném zboží, včetně počtu kusů;

(ii)    vybraném způsobu doručení dle možností nabízených Prodávajícím, případně také adresu pro dodání zboží; a

(iii)   způsob platby a fakturační údaje Kupujícího.

3.5.  Před dokončením a odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit jím vyplněné údaje, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky Kupujícím je návrhem uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.6 Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn. Bez jejich odsouhlasení prostřednictvím zaškrtávacího políčka nemůže být Objednávka dokončena. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. 

3.7 Všechny objednávky učiněné Kupujícím jsou pro Kupujícího závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím, a to e-mailem zaslaným na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách.

3.8  Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v Zákaznickém účtu nebo v objednávce, které bude obsahovat shrnutí o objednaném zboží, počtu kusů, jakosti, ceně, termínu a způsobu dodání. Součástí potvrzení jsou i tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha e-mailové zprávy potvrzující Objednávku, tvoří nedílnou část Kupní smlouvy. 

3.9  Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající doručí Kupujícímu oznámení o přijetí objednávky (akceptací) na email Kupujícího, ve kterém budou shrnuty parametry objednávky („Akceptace“).

3.10  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu emailem pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy, přičemž Kupní smlouva je uzavřena až přijetím této nabídky Kupujícím zasláním potvrzujícího emailu na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách.

3.11   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na Webové stránce nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle mu emailem pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy, přičemž Kupní smlouva je uzavřena až přijetím této nabídky Kupujícím zasláním potvrzujícího emailu na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách.

 1.     CENA ZBOŽÍ A DALŠÍ NÁKLADY

4.1.  Ceny zboží uvedené na Webových stránkách zahrnují veškeré daně a poplatky stanovené zákonem a zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webových stránkách. Ustanoveními těchto Podmínek není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.  Uvedené ceny zboží nezahrnují náklady na dodání zboží, které se liší podle způsobu přepravy a platby kupní ceny. Tyto náklady se odvíjí od způsobu dopravy a platby zvolených Kupujícím při zadávání objednávky dle možností aktuálně nabízených Prodávajícím u jednotlivého zboží, a to vždy na základě aktuálních cen poskytovatelů příslušných služeb. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na Webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání do jiného místa platí zvláštní podmínky dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím, které budou upraveny dodatečným ujednáním po uzavření Kupní smlouvy.

4.4.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží a platbou kupní ceny může Kupující uhradit následujícími způsoby, pokud je daný způsob platby umožněn v rámci objednávky příslušného zboží na Webové stránce, a to dle volby Kupujícího při objednávce zboží:

(i)     před odesláním zboží bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2502281016/2010, vedený u FIO banky.

(ii)    před odesláním zboží bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shopify Payments.

5.2.  Platba kupní ceny je vždy požadována předem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od Akceptace objednávky Prodávajícím, přičemž v platbě musí být uveden variabilní symbol poskytnutý Kupujícímu v emailu s instrukcemi k platbě. Prodávající není povinen do zaplacení kupní ceny odeslat zboží Kupujícímu. Pokud Kupující nezaplatí cenu zboží ve lhůtě dle tohoto článku, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit s okamžitou platností odesláním emailu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.3.  V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.4.  pokud je bezhotovostní platba Kupujícím učiněna ještě před Akceptací objednávky, považuje se taková platba za zálohu, která bude po uzavření Kupní smlouvy započtena v plné výši na kupní cenu zboží. Pokud je bezhotovostní platba Kupujícím učiněna po Akceptaci objednávky, nepovažuje se taková platba za zálohu či jinou obdobnou platbu, ale za úhradu kupní ceny před odesláním zboží.

5.5.  Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6.  Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu na platbu provedenou na základě Kupní smlouvy. Prodávající vystaví fakturu po uhrazení ceny zboží a zašle ji Kupujícímu pouze v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Zákaznickém účtu nebo objednávce. Faktura bude obsahovat všechny zákonem předepsané náležitosti.

 1.     DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  Zboží je Kupujícímu dodáno nejpozději do 30 dní jedním z následujících způsobů:

(i)     na doručovací adresu uvedenou v Zákaznickém účtu nebo objednávce Kupujícího;

(ii)    prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil v objednávce.

(iii) prostřednictvím osobního odběru, vždy však po předchozí domluvě s Prodávajícím.

6.2.  Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Způsob dopravy zvolený v rámci objednávky nemůže Kupující následně měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

6.3.  Náklady na dopravu dle způsobu zvoleného Kupujícím budou stanoveny Prodávajícím na základě aktuálních cen poskytovatelů příslušných služeb a s ohledem na parametry zásilky a budou uvedeny v objednávce Kupujícího a Akceptaci objednávky Prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4.  Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.  Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít, a následně je o tom povinen neprodleně informovat Prodávajícího.

6.6.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

6.7 V případě, že Kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího zboží doručit. Zároveň to, že Kupující zboží nepřevezme, není odstoupení od Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Kupní smlouvy Kupujícím, případně zboží uskladnit, za což Prodávajícímu od Kupujícího náleží úplata ve výši 50 Kč/den. Pokud se Prodávající rozhodne odstoupit od Kupní smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení doručeno Kupujícímu. Odstoupení od Kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.8 Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je jeho povinností nahradit Prodávajícímu náklady s tímto doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v Kupní smlouvě a jsou splatné 5 dní od doručení e-mailu.

6.9 V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude Prodávající vždy informovat v případě:

(i) mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž bude Kupujícímu sdělena nová očekávaná doba dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat;

(ii) prodlení s dodáním zboží od dodavatele, přičemž Kupujícímu bude vždy sdělena nová očekávaná doba dodání.

 

 

 

 1.     UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

7.1.  Webové stránky jsou prostředkem, přes který Prodávající nabízí své zboží. Informace na Webových stránkách jsou pouze informativního charakteru a jsou uváděny pouze v českém jazyce. Prodávající vynakládá maximální úsilí, aby na Webových stránkách byly správné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na jejich správnost, platnost nebo úplnost.

7.2.  Přístup k informacím a použití informací obsažených na Webových stránkách podléhá smluvním ujednáním s Prodávajícím a těmto Podmínkám. Kupující se zavazuje používat Webové stránky v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami a nečinit nic, co poškozuje anebo zasahuje do Webových stránek, narušuje přístup k nim, přerušuje nebo zhoršuje jejich fungování, anebo stěžuje či brání používání Webových stránek jinými uživateli.

7.3.  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Kupující nesmí při využívání Webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a užívat Webové stránky nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

7.4.  Na Webových stránkách se mohou objevovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami, nad nimiž nemá Prodávající žádnou kontrolu. Obdobně, Webové stránky mohou být zpřístupněny přes odkazy třetích stran, nad nimiž nemá Prodávající žádnou kontrolu. Prodávající nedává žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na správnost, platnost nebo úplnost jakékoliv informace obsažené na takových webových stránkách třetích stran a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo újmy jakéhokoliv druhu vyplývající z takového obsahu nebo takové informace. Začlenění kteréhokoliv odkazu na webové stránky třetí strany neimplikuje podporu nebo doporučení ze strany Prodávajícího.

7.5.  Všechna práva k Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží výhradně Prodávajícímu. Kupující nesmí kopírovat, upravovat, stahovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část či obsah (s výjimkou jejich prohlížení a objednávání zboží, případně dalších činností v souladu s jejich určením) bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 1.     PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.  Kupující, pokud je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy lze využít vzorový formulář, který je v příloze těchto Podmínek, a odstoupení musí být Prodávajícímu zasláno na emailovou adresu info@sokit.cz.

8.2.  V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.1 těchto Podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to v úplném, nepoškozeném, čistém stavu a v hodnotě, v jakém Kupující zboží převzal. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.3.  V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.1 těchto Podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8.4.  Kupující není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit dle čl. 8.1 těchto Podmínek, pokud bylo dodávané zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. 

8.5.  Pokud není Kupující spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze v souladu s obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.6.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.1 Podmínek Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval Kupující v kamenné prodejně. V případě, že Prodávající nevrátil ještě finanční prostředky Kupujícímu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení ceny.

8.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

8.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoli před tím, než je Kupujícímu dodáno zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 8.1 Podmínek. Prodávající může také od Kupní smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající od Kupní smlouvy oprávněn odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

 

 1.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.  Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady, tj. má ujednané vlastnosti a jakost, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a hodí se k účelu uvedenému v popisu, pokynech či instrukcích zaslaných společně se zbožím nebo uvedených na Webové stránce u příslušného zboží, případně k obvyklému účelu.

9.2.  Je-li Kupující spotřebitelem, odpovídá Prodávající i za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

(i)     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(ii)    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

(iii)   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(iv)   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(v)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3.  Kupující je povinen dodržovat pokyny ohledně nakládání a péče o dodané zboží, které budou Kupujícímu dodány spolu se zbožím nebo mu budou zaslány na zadanou emailovou adresu Kupujícího, nebo které Prodávající uveřejní na Webové stránce a odkáže na ně Kupujícího v emailu, kterým bude potvrzena jeho objednávka. V případě, že tyto pokyny nebudou Kupujícím dodrženy, nevzniknou mu případné nároky z vadného plnění. Za vadu se též nepovažují jakékoliv změny vlastností zboží, včetně jakosti nebo množství, na které byl Kupující Prodávajícím předem upozorněn, a to v rámci informací uvedených na Webové stránce u příslušného zboží, v potvrzení o přijetí objednávky, nebo v pokynech obdržených dle tohoto článku spolu se zbožím.

9.4.  Je-li Kupující spotřebitelem, má se za to, že projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží Kupujícím, bylo zboží vadné již při převzetí.

9.5.  Je-li Kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit také právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí v případech stanovených v § 2167 Občanského zákoníku. Pokud je předmětem koupě již použité zboží, zkracuje se doba pro uplatnění vad na 12 měsíců. Právo dle tohoto článku spotřebiteli nevzniká v případě vady, pro kterou bylo zboží Kupujícímu prodáno za nižší cenu, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu u použité věci, která odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.6.  Právo z vadného plnění dle čl. 9.5 těchto Podmínek Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu způsobil sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to zejména neodborným zacházením s látkami nebo nedodržením pokynů ohledně nakládání a péče o dodané zboží, a dále pokud vada vznikne obvyklým opotřebením zboží nebo okolností, která je mimo kontrolu Prodávajícího (např. vyšší moc).

9.7.  Pokud není Kupující spotřebitelem, náleží mu práva z vadného plnění pouze v souladu s obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.8.  Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu po jejím vyskytnutí, a to elektronicky na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách. 

9.9.  Prodávající je povinen přijmout oznámení vady emailem, a v případě zaslání vadného zboží na posouzení je Prodávající povinen přijmout toto zboží na adrese sídla (U hranic 3419/12, 100 00, Praha 10 - Strašnice), a to pouze doručením zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních či jiných doručovacích služeb. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné (emailem) potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.

9.10.   V případě výskytu vady má Kupující právo na:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
 2. na odstranění vady opravou zboží, 

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

9.11 Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

9.12   Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

9.13   Prodávající rozhodne o uplatněném nároku z vady ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Odstranění vady musí být vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění vady, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud Prodávající vadu neodstraní, může Kupující požadovat slevu z kupní cenu, nebo od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající emailem informuje Kupujícího o výsledku uplatnění nároku z vady.

9.14   Náklady na uplatnění nároku z vady, včetně doručení vadného zboží do provozovny Prodávajícího, nese primárně Kupující. V případě, že je nárok na odstranění vady uplatněný Kupujícím oprávněný, má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním nároku z vady.

 1.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

10.2.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak); náklady na komunikaci na dálku si hradí Kupující sám.

10.3.   Kupující tímto výslovně uděluje svůj souhlas, aby mu Prodávající zasílal obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, než Prodávajícímu přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Více k tomuto je uvedeno v Zásadách nakládání s osobními údaji.

10.4.   Kupující, je-li spotřebitelem, je oprávněn zvolit k případnému řešení sporů s Prodávajícím mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

10.5.   Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.6.   Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

10.7.   Všechny objednávky, smlouvy či jiné dohody včetně těchto Podmínek jsou Prodávajícím archivovány v písemné nebo elektronické podobě a nejsou přístupné.

10.8.   Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a lze je uzavřít jen v českém jazyce. V případě překladů do jakýchkoliv cizích jazyků mají tyto překlady pouze informativní charakter a v případě rozporu mezi jazykovými verzemi má vždy přednost česká verze.

10.9.   Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, hledí se na něj jako na oddělitelné ustanovení a jeho nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek.

10.10. Změny a doplňky již uzavřené Kupní smlouvy nebo souvisejících Podmínek vyžadují vždy písemnou formu a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

 

Tyto Podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023.


Příloha č. 1

Vzor Odstoupení od Kupní smlouvy

 

Hledáte Obchodní podmínky, které platily v době vašeho nákupu?
Obchodní podmínky 16. 8. 2022 - 24. 12. 2022

Obchodní podmínky 25. 12. 2022 - 5. 1. 2023