Vše o nákupu

Zásady nakládání s osobními údaji

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím nebo zřízením Zákaznického účtu na Webové stránce svěřuje Kupující Prodávajícímu své osobní údaje, a to v rozsahu specifikovaném v těchto zásadách zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“).
Veškeré termíny použité v těchto Zásadách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, který jim byl přiřazen v Kupní smlouvě nebo v Podmínkách, nevyplývá-li z kontextu těchto Zásad něco jiného.

 

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

1.1 Správcem osobních údajů je Prodávající, tedy Mgr. Andrea Okáčová, IČO: 08470715, se sídlem U hranic 3419/12, 100 00, Praha 10 - Strašnice, telefon: +420 724 585 736, email: info@sokit.cz. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele osobních údajů Kupujícího.
1.2 Prodávající tímto prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Prodávající dodržuje veškeré zásady a povinnosti zpracování osobních údajů uvedené zejména v čl. 5 a čl. 13 nařízení GDPR.
1.3 V případě zájmu může Kupující kontaktovat Prodávajícího jakožto správce osobních údajů Kupujícího na emailové adrese info@sokit.cz.
 
2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÚ

2.1 Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytne při uzavření Kupní smlouvy nebo při zřízení Zákaznického účtu. Zejména se jedná o jméno, příjmení, datum narození, bydliště a adresa pro doručení, email, telefonní číslo, fakturační údaje (IČ, DIČ, adresa sídla), IP adresa, případně další informace potřebné pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo zřízení a fungování Zákaznického účtu.
2.2 Pokud Kupující udělí souhlas s poskytnutím a zpracováním dalších osobních údajů nad rámec čl. 2.1 výše, bude Prodávající zpracovávat také tyto osobní údaje.

3. ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zpracování osobních údajů Kupujícího je nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy a její plnění Prodávajícím, případně pro zřízení Zákaznického účtu. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů není možné stát se klientem Prodávajícího nebo zřídit Zákaznický účet.
3.2 Účelem zpracování osobních údajů Kupujícího je uzavření a plnění Kupní smlouvy Prodávajícím, doručení objednaného zboží, zřízení Zákaznického účtu. Osobní údaje jsou také zpracovávány z důvodu plnění zákonných povinností Prodávajícího (např. vedení účetnictví, archivnictví).
3.3 Osobní údaje Kupujícího jsou dále zpracovávány pro další oprávněné zájmy Prodávajícího spočívající v oslovování klientů a zasílání informací o nabídkách zboží a dalších produktů, a to po dobu 5 let po uzavření Kupní smlouvy, nebo po dobu existence Zákaznického účtu a po dobu 5 let po jeho zrušení; se zasíláním informací tímto vyslovuje Kupující svůj souhlas.
3.4 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 3.3 výše může Kupující kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém emailu nebo emailem zaslaným na emailovou adresu info@sokit.cz.

 

4. COOKIES

4.1 Webový portál používá soubory cookies pro fungování, měření návštěvnosti a chování návštěvníků, avšak neukládá tzv. marketingové cookies. Pokud si Kupující přeje zamezit sbírání údajů o chování návštěvníků, musí zapnout anonymní režim prohlížeče.
4.2 Sbírané cookies neumožňují zpětnou identifikaci jednotlivce. Jsou zpracovávány nejdéle po dobu jeden a půl (1,5) roku od příslušné návštěvy Webové stránky, ledaže by byly nezbytné pouze pro chod Webové stránky. Takové cookies jsou odstraňovány automaticky bez zbytečného odkladu po ukončení návštěvy, pokud již nejsou pro chod Webové stránky nutné.
4.3 Cookies jsou zpracovávány následujícími službami: Google Analytics, Google Adwords, Facebook a Instagram, a to vždy dle podmínek jednotlivých služeb.
 

5. DÉLKA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Osobní údaje budou pro naplnění uvedených účelů zpracovávány po dobu trvání Kupní smlouvy, případně po dobu existence Zákaznického účtu.
5.2 Po naplnění Kupní smlouvy, případně po zrušení Zákaznického účtu budou po dobu pěti (5) let uchovány pouze osobní údaje nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů Prodávajícího (např. pro účely zasílání obchodních sdělení), a po dobu až deseti (10) let budou uchovávány údaje, které je Prodávající povinen uchovávat dle právních předpisů (např. archivace účetnictví), nestanoví-li právní předpis delší dobu.
 

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 K osobním údajům Kupujícího má přístup Prodávající, jeho zaměstnanci nebo jeho společníci, případně externí poradci Prodávajícího (účetní, daňový poradce, právní poradce atd.).
6.2 Prodávající předává osobní údaje Kupujícího externím poskytovatelům služeb, kterým je mj. poskytovatel platformy, na které je zřízena Webová stránka Prodávajícího www.sokit.cz, společnost Shopify, jakožto zpracovatel Prodávajícího – správce.
6.3 Prodávající dále předává osobní údaje Kupujícího dopravci zvolenému Kupujícím při objednávce zboží, a to dle jeho podmínek. Nejčastějšími dopravci využívanými Prodávajícím jsou PPL CZ, s.r.o. (podmínky zde), Zásilkovna s.r.o. (podmínky zde).
6.4 Osobní údaje může Prodávající předat také státním orgánům či jiným třetím osobám, pokud to vyžaduje právní předpis nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
6.5 V anonymizované podobě (tj. v podobě, ve které nelze osobní údaje spárovat s konkrétní fyzickou osobou) jsou osobní údaje Kupujícího dále poskytovány poskytovatelům služeb využívaných Prodávajícím. Jedná se o společnost Facebooku, Instagram a Google (nástroje Google Ads a Google Analytics), a to v souladu s jejich podmínkami.
6.6 Prodávající zpracovává osobní údaje výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu s GDPR.
 

7. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů Kupujícího Prodávajícím má Kupující právo na (i) informace o zpracování svých osobních údajů, (ii) přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím, (iii) doplnění, změnu, výmaz (právo být zapomenut) nebo omezení zpracování svých osobních údajů, (iv) přenositelnost svých osobních údajů k jiné osobě, (v) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Prodávajícím, (vi) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a (vii) odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení a informací.
7.2 Pokud chce Kupující některého z těchto svých práv využít, může tak učinit prostřednictvím emailu zaslanému Prodávajícímu na adresu info@sokit.cz.
 
8. RŮZNÉ

 

8.1 Zásady mohou být jednostranně měněny Prodávajícím způsobem, jakým se mění Podmínky.
8.2 V ostatním se na tyto Zásady uplatní ustanovení Kupní smlouvy a Podmínek.
 
Tyto Zásady jsou platné a účinné od 16. 8. 2022.